Algemene voorwaarden

Ik ben Carolien Vreysen, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Lijnzaadstraat 44 en ondernemingsnummer 0674.676.174. Mijn e-mailadres is: info@dietistecarolienvreysen.be.

 

Ik ben aangesloten bij de VBVD (Vlaamse Beroeps Vereniging van diëtisten).

 

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail.
  • Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt.
  • Dienstverlener: Carolien Vreysen
  • Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 weken af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
  • Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
  • Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.
  • Praktijkadressen: Lijnzaadstraat 44, 9300 AALST
  • Producten: de online e-books, online cursussen en producten die ik via mijn website verkoop
  • Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
  • Website: www.dietistecarolienvreysen.be


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE CONSULTATIES, TRAJECTEN EN WORKSHOPS

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website.   

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). 

Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen,. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

4.2. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeenkomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het geven van advies omtrent voeding en/of begeleiding van de Klant in de breedste zin van het woord.

De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op de vestiging van de Dienstverlener of online.  Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden op de vestiging van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener heeft wel het recht om de plaats eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de Klant noodzakelijk is.

De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

4.3. Bij aanvang van het traject zal de Dienstverlener in overleg met de Klant meedelen op welke tijdstippen de trainingen of consultaties zullen plaatsvinden.  

4.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.  Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4.4. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

4.5. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend. 

4.7. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal zij de afspraak dienen te betalen.  

4.9. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Dienstverlener de mogelijkheid een traject of consultatie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Klant.

Artikel 5 – Tarieven en betalingen  

Wanneer betalen?

5.1. M.b.t. consultaties: De Dienstverlener werkt met een systeem van voorafbetalingen. De Klant dient steeds op het einde van de consultatie te betalen voor de afspraak erna. Op de eerste consultatie zal de Klant aldus tweemaal dienen te betalen, zijnde voor de eerste consultatie en voor de tweede.

Wanneer de Klant de begeleiding wenst stop te zetten, m.a.w. geen vervolgconsultatie meer wenst vast te leggen, hoeft zij niets meer te betalen.

Eens een afspraak wordt vastgelegd, kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.

5.2. M.b.t. (dieet)consultatietrajecten: De werkzaamheden worden aangevat na de volledige betaling van de hoofdsom of de eerste betalingsschijf van het gekozen traject.

5.3. M.b.t. de workshops:  Voor de inschrijving definitief is, dient de klant de volledige prijs te betalen.

Wanneer te betalen met een factuur:

5.4. De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum, minstens voor aanvang van het traject.

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1.De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

6.2. M.b.t. de (dieet)consultaties: De Klant kan de gemaakt afspraken slechts één keer verzetten. Een gemaakte én betaalde afspraak is bindend.

6.3. M.b.t. het (dieet)consultatietraject: De overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling.

Een (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst door de Klant is enkel en alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.  Eventueel wordt de overeenkomst opgeschort zolang de medische aandoening aansleept.

6.4.M.b.t. de workshops:  Eens de klant zich heeft ingeschreven én betaald, kan de klant de overeenkomst niet meer beëindigen. De Klant kan evenwel haar plaats afstaan aan een derde partij.

 

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN E-BOOKS, ONLINE CURSUSSEN EN PRODUCTEN

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.  Dit is aldus niet van toepassing wanneer de Klant producten aankoopt op het praktijkadres van de Dienstverlener.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 

7.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte schema’s, dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud (O.a. e-books, online cursussen), niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing wanneer de Klant tickets aankoopt voor een workshop.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

8.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Levering

9.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

9.2.De Dienstverlener verzend de producten binnen de 3-5 werkdagen.. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

9.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4.De Dienstverlener levert enkel binnen België en Nederland.

Artikel 10 – Gebruikersaccount voor online trainingen

10.1.Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website een account aan te maken.

De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

10.2.Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

10.3.Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

10.3.Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 11– Online trainingen

11.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

11.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

11.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van diëten. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen.

15.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de Website.

11.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de onlinetrainingen.

11.6. De Klant krijgt toegang tot de online trainingen voor een beperkte duur: 1 jaar voor online cursussen en 3 maanden voor online masterclasses.

11.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant.

11.8.  De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

 

DEEL 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE B2B RELATIES 

Artikel 12 – Offertes

12.1Indien de klant interesse heeft in één van de diensten van de Dienstverlener, stelt zij graag een offerte op. Deze offerte is vrijblijvend en kan niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 1 maand geldig.

De Dienstverlener is slechts gebonden nadat u als Klant schriftelijk uw akkoord verklaart met de offerte én wij de opdracht hebben aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling stemt uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet u af van zijn uw eigen algemene voorwaarden.

12.2. .Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Elke wijziging op vraag van de Klant, elke bijkomende levering of  prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven.

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst

13.1.De Dienstverlener zal de overeenkomst uitvoeren naar ons best inzicht en vermogen.

13.2. Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft de Dienstverlener het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan een derde.

13.3. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

13.4. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

13.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Artikel  14 – Levertermijnen

14.1. De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. De verbintenis die de Dienstverlener aangaat betreft geen inspanningsverbintenissen De Dienstverlener dient uiteraard het nodige om onze diensten binnen de gestelde termijn te leveren.  Een vertraging in de levering kan evenwel geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

14.2. Voorts heeft de Dienstverlener recht om, indien wij door overmacht wordt gehinderd, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

Artikel 15 – Facturatie en betaling 

15.1. De Dienstverlener zal steeds een factuur opstellen voor haar geleverde diensten.  De betalingen zijn opeisbaar conform hetgeen werd bepaald in de offerte en facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van de vennootschap binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

15.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

15.3. Bij gebreke aan tijdige betaling hebben wij het recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen betaald zijn. ls onze factuur (vermeerderd met eventuele interesten en schadevergoeding) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald is, hebben wij het recht om de door ons aangeboden producten (waaronder maar niet beperkt tot de website, domeinnaam, en e-mail server) te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 16 – Betwistingen

16.1. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst  van de geleverde diensten rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de vennootschap geadresseerd te worden. Na het verstrijken van deze termijn worden de verkochte goederen of de geleverde werken beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de opdrachtgever gesteld bij aankoop en zijn wij niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

Ook betaling, zelfs gedeeltelijk van de eindfactuur, of het louter in gebruik nemen, kan als vermoeden gelden dat u stilzwijgend de oplevering heeft aanvaard, tenzij u binnen de 8 dagen na één van voormelde gelegenheden,  via aangetekend schrijven een klacht indient. 

 

DEEL 5 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 17 – Betwistingen

De klacht is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de week na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De klant-consument kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1. Overmacht

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

18.2. Relaties met derden

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

18.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

18.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

18.5. Website 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrecht

19.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

19.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

19.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

19.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 20 – Gegevensverwerking

20.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

20.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

20.3.In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 21 – Algemeen

21.1. Partijen  zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

21.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

21.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.